Ku Shen


Ku Shen written in Chinese

Pinyin Name: Ku Shen

English Name: Radix Sophorae

Other Names: Ku Gan Cao, Ku Dou Gen, Xi Dou Gen, Ku Ping Zi, Ye Kuai Gen, Shan Kuai Gen

Tastes: Bitter

Origin: Ningxia, Gansu, Xinjiang, Inner Mongolia and Qinghai provinces in China

Health Conditions Treated with Ku Shen: Asthma, Bronchitis, Eczema, Psoriasis

Benefits of Ku Shen:

Ku Shen is native to China. It must be collected in spring and autumn. It is often used to treat asthma, bronchitis, eczema, psoriasis.

Side Effects: Side effects can occur in some people after taking Ku Shen. It may include salivation, abnormal gait, dyspnea, tachycardia.

Common Herbs Used in Traditional Chinese Medicine

Arthritis
Weight Loss
Hair Loss